Hälsa

GMO_720

Slutreplik: Inför GMO-märkning för oss som vill undvika sterilitet och fertilitetsproblem

Publicerad 20 februari, 2012 - 15:21

GMO Värt att ta risken med genmodifierad mat – skriverGustav Nipe m.fl, Ung Pirat, och är positiva till den modifierade gentekniken och framhäver många positiva egenskaper. Samtidigt jämför de frammarschen av den digitala tekniken med genteknikens framtida möjligheter. Detta synsätt som Ung Pirat presenterar visar en okänslighet inför det ekologiska systemet. Det skriver Etelka Huber, vice ordf. Miljöpartiet de Gröna i Jönköpings län.

Tyvärr är inte Ung Pirat ensamma om denna inställning. Monsanto, som står för drygt 90% av marknaden av GMO-grödor, manipulerar DNA i organismer för att för att gör dem exempelvis mer köldtåliga och sterila. De ändringar som görs i arvsmassan på en organism- ett levande material- får ofta oönskade bieffekter. Svårt att förutse tills det prövats.

Den ryske biologen, Alexeye V. Surov, upptäckte ett fenomen när han genomförde studier GMO-odlade soyabönor. Surov var nyfiken på om de genmodifierade bönorna hämmade tillväxt och fortplantning på däggdjur. I detta fall utfodrades hamstrar med soyabönor. Resultatet visade på fertilitetsproblem för hamstrar som matats med födan.

Problemen dök upp i tredje generationen. Betyder det att vår nästa generation får svårt att bilda familj?

Regeringen gav uppdrag till Naturvårdsverket att titta närmare på effekterna av GMO. Rapporten ”Ekologiska effekter av GMO” utarbetades av Stefan Palm & Nils Ryman, Avdelningen för populationsgenetik Zoologiska institutionen Stockholms universitet. I sammanfattningen står det: ”Forskningen om ekologiska effekter av GMO befinner sig dock ännu i en initial fas där man i hög utsträckning diskuterar/spekulerar över möjliga risker och scenarier, men där ”riktiga data” angående genspridning och dess långsiktiga effekter till stor del saknas.” Trots det hittar vi importerad GMO modifierad mat överallt i våra butiker och i foder till våra djur. 

I Sverige bedrivs ingen GMO-odling i någon kommersiell omfattning. Det sker provodlingar. Nu i dagarna har statliga Gentekniknämnden beslutat att tillåta försöksodlingar av GMO-korn, hybridasp och sockerbeta. Detta beslut är taget utan tanke på den vägledning som finns för Gentekniknämndens etiska bedömningar. Här sägs att inom miljöetiken har man ibland framfört tanken att varje ingrepp i en organisms ”naturliga” evolutionärt givna, arvsmassa bör fördömas. En sådan hållning medför att all växtförädling, antingen den sker med konventionella metoder eller med hjälp av genteknik, blir oacceptabel. Existerande lagstiftning föreskriver särskild granskning och säkerhetsbedömning av sådana grödor som tagits fram med genteknik.

Men nu åter till steriliteten och fertiliteten. Hur kan genmodifierade soyabönor, som visat sig ge sådana bieffekter, säljas på marknaden? Var är lagstiftningen? Vem gör säkerhetsbedömningen? Varför finns ingen GMO-märkning? Alla som tycker det är värt att ta risken med GMO kan göra det. Men vi andra konsumenter vill kunna välja GMO-fritt.

Etelka Huber, vice ordf. Miljöpartiet de Gröna i Jönköpings län

Svara på artikeln

Skriv själv på Debatt